മിന്നൽ‌ അറസ്റ്റർ‌, ഫ്യൂസ് കട്ട out ട്ട്, ഇൻ‌സുലേറ്റർ