ഫാക്ടറി ടൂർ

ടെസ്റ്റ്

01അറസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

01കിടപ്പുമുറി പിരിമുറുക്ക യന്ത്രം

01അറസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 2

01
വാർദ്ധക്യ ഉപകരണങ്ങൾ

01
കാഠിന്യം പരീക്ഷകൻ

01
ലംബ ടെൻ‌സൈൽ മെഷീൻ

01
അറസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

01
യൂണിവേഴ്സൽ ടെൻ‌സൈൽ മെഷീൻ

01
വയർ കത്തുന്ന ഉപകരണം

വിശദാംശങ്ങൾ

01

01

01

01

01

01

01

01

01

മുഴുവൻ

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01